//
czytasz właśnie...

Afera budowlana

Gothan Wielkopolski (4)

Przewietrzyć Gorzów Wielkopolski

Przewietrzyć Gorzów Wielkopolski

Współczesna opowieść o Gorzowie.

Sygn. akt II K 54/08 (ciąg dalszy)

„Stan faktyczny.
Relacje osobiste – stan faktyczny.

T. Jędrzejczak zna J. Kołosiewicza od dziecka. Przyjaźnią się. R. Suszka poznał kilkanaście lat wstecz. T. Jędrzejczak z uwagą odnosił się do sugestii J. Kołosiewicza i R. Suszka. Do tej dwójki przylgnęło określenie „pielęgniarze” ukute przez A. Korskiego. Relacje między A. Korskim i T. Jędrzejczakiem były złe z uwagi na to, że mówiło się o tym, że T. Jędrzejczak w pewnym czasie próbował spowodować odwołanie A. Korskiego z funkcji wiceprezydenta. Dowód: wyjaśnienia T. Jędrzejczaka k-13176, Z. Małyszko k-2619.

Z. Małyszko znał się z A. Korskim od lat, z czasów, kiedy A. Korski nie był jeszcze wiceprezydentem Gorzowa Wlkp. A. Korski popierał Z. Małyszko w jego przedsięwzięciach budowlanych w czasie, kiedy był wiceprezydentem. Przestał go popierać w momencie, kiedy został wojewodą. Przychylność A. Korskiego przejawiała się tym, że podpisał z Z. Małyszko aneks nr 2/97 do umowy dotyczącej realizacji trasy średnicowej, co dla Z. Małyszko oznaczało powrót na tą lukratywną inwestycję. W czasie kiedy A. Korski był już wiceprezydentem Z. Małyszko dwukrotnie pożyczał mu pieniądze, raz w kwocie 30000 zł i raz w kwocie 20000 zł. Do dnia 17.03.2004 r. nie oddał mu tych pieniędzy. […]

Organizacja Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. – stan faktyczny

Urząd Miejski w Gorzowie Wlkp. od dnia 01.10.1996 r. zorganizowany był stosownie do Uchwały nr XLII/228/96 r. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gorzowie Wlkp. Następnie od dnia 14.11.2001 r. zorganizowany był stosownie do Uchwały nr LXIII/646/2001 z dnia 14.11.2011 r. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gorzowie Wlkp. W myśl postanowień tych regulaminów Prezydent kieruje urzędem na zasadzie jednoosobowego kierownictwa ponosząc odpowiedzialność za wyniki jego pracy, zapewnia warunki praworządnego i efektywnego funkcjonowania Urzędu i robi to poprzez wydawanie zarządzeń, pism okólnych oraz poleceń służbowych.

Szczegółowy zakres zadań członków Zarządu, Sekretarza i Skarbnika wraz z podporządkowaniem Wydziałów określa Prezydent odrębnym Zarządzeniem. Zarządzeniem nr 2/97 z dnia 03.01.1997 r. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. określił zadania m.in. swojego zastępcy A. Korskiego poprzez zlecenie mu nadzoru zadań wykonywanych przez Wydział Infrastruktury Technicznej i Inwestycji, Wydział Architektury i Nadzoru Budowlanego, Wydział Geodezji oraz Wydział Gospodarki Nieruchomościami. Takie zarządzenia przez Prezydenta T. Jędrzejczaka także były wydawane. Wg Zarządzenia nr 28/99 z dnia 30.11.1999 r. a także późniejszego nr 28/01 z dnia 12.07.2001 r. T. Jędrzejczak jako Prezydent Miasta nadzorował bezpośrednio Wydział Kontroli i Analiz, Urząd Stanu Cywilnego, Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych, Straż Miejską i Pełnomocnika ds. Informacji Niejawnych. Zastępca Prezydenta Miasta ds. Rozwoju A. Korski nadzorował bezpośrednio zadania wykonywane przez Wydział Infrastruktury Technicznej i Inwestycji, Wydział Katastru Geodezji i Administracji Budowlanej, Wydział Rozwoju i Promocji Miasta oraz Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Faktycznie do jesieni 2001 r. A. Korski zajmował się prowadzeniem inwestycji miejskich. Następnie Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. T. Jędrzejczak w dniu 19.11.2001 r. wydał Zarządzenie nr 44/2001 zmieniające zarządzenie nr 28/01 w sprawie określenia zakresu zadań i kompetencji etatowych członków Zarządu Miasta i Skarbnika Miasta przekazując dotychczasowe kompetencje A. Korskiego, a także w związku ze zmianami organizacyjnymi urzędu w ten sposób, że przejął do bezpośredniego nadzoru Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta, swojemu zastępcy ds. eksploatacji T. Jankowskiemu przekazał Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, swojemu zastępcy ds. Zasobów przekazał Wydział Geodezji i Katastru oraz Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej a Sekretarzowi Miasta Biuro Promocji Miasta. Kolejne zarządzenie z dnia 13.12.2001 r. nr 46 nie wprowadziło zmian w zakresie bezpośredniego podlegania Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. Wydziału Inwestycji i Promocji Miasta. Wydział ten zaczął podlegać bezpośrednio wiceprezydentowi T. Jankowskiemu od dnia 14.07.2003 r. […]

Władysław Żelazowski był Naczelnikiem Wydziału Infrastruktury Technicznej i Inwestycji, a od 01.06.2002 r. Wydziału Inwestycji i Rozwoju Miasta stosownie do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 31.05.2002 r. W zakresie czynności, uprawnień i odpowiedzialności podlegał najpierw Wiceprezydentowi A. Korskiemu, a po zmianie Prezydentowi Miasta. Miał obowiązki wynikające z faktu, że był pracownikiem samorządowym, a w szczególności dbałość o wykonywanie zadań publicznych gminy i innych jednostek oraz indywidualnych interesów obywateli. W zakresie obowiązków szczegółowych niezmiennie miał m.in. nadzór nad realizacją powierzonych zadań inwestycyjnych, wykonaniem planu inwestycji na rok bieżący, nadzór nad prawidłową gospodarką finansową prowadzonej działalności inwestycyjnej, nadzór nad działalnością związaną z zamówieniami publicznymi, współdziałanie z inwestorami zastępczymi i innymi uczestnikami procesu inwestycyjnego w zakresie realizowanych inwestycji. W kierowanym przez niego wydziale K. Kowalewska i I. Wieremska zajmowały się sprawdzaniem faktur pod względem rachunkowym, L. Dobek sprawdzał faktury pod względem zgodności z budżetem Miasta natomiast J. Bielawski zajmował się sprawdzaniem faktur pod względem merytorycznym, co oznaczał kontrolowanie, czy są zgodne z projektem, zatwierdzone przez inspektora nadzoru i odebrane. […]”

Discussion

No comments yet.

Post a Comment