//
czytasz właśnie...

Gorzów Wielkopolski

Mirosław Raiter: Nowa Prawica – Nowy Samorząd – Nowy Sejmik

Raiter do ulotki

  • Pod takim, optymistycznym hasłem kandydaci na radnych zgłoszeni przez Nową Prawicę –Janusza Korwin-Mikkego biorą udział w wyborach do Sejmiku Województwa Lubuskiego.

Nowa Prawica jest partią wolnościową, opierającą się na zasadach cywilizacji łacińskiej.
Na pierwszym miejscu stawiamy inicjatywę, pracowitość i odpowiedzialność indywidualną każdego człowieka. Są sfery życia publicznego, które wymagają działania i odpowiedzialności zbiorowej. Uważamy, że w przestrzeni publicznej należy tak zarządzać, jak byśmy robili to we własnym gospodarstwie domowym. Takie pojmowanie spraw wspólnych jest źródłem naszego programu dla województwa lubuskiego.

W skali kraju jesteśmy jednym z najmniejszych, ale i najbiedniejszych województw. Wydawać by się mogło, że władza samorządowa powinna pochylać się ze szczególną troską nad każdą wydawaną publiczną złotówką. Ale tak nie jest. Wg danych opublikowanych przez prof. Pawła Swianiewicza, lubuskie jest województwem, gdzie statystyczny mieszkaniec wydaje najwięcej na utrzymanie wojewódzkiej administracji. Z tego tytułu każdy Lubuszanin jest obciążony kwotą 58 zł, tj. ponad dwukrotnie większą, niż mieszkańcy Górnego Śląska, którzy płacą tylko 26 zł. Urząd Marszałkowski stał się udzielnym biurokratycznym księstewkiem, gdzie na ogromną skalę marnotrawione są publiczne pieniądze. Z takim stanem rzeczy Nowa Prawica się nie zgadza. Muszą nastąpić zmiany! Chcemy, aby zamiast biurokracji powstała mała, sprawna i dobrze opłacana administracja. Koszty na administrację zostaną zredukowane do minimalnego poziomu a zaoszczędzone pieniądze zostaną przeznaczone na spłatę wojewódzkiego zadłużenia.

Podstawowym zadaniem samorządu jest budowa i utrzymanie infrastruktury publicznej oraz zapewnienie bezpieczeństwa w takich obszarach, jak ochrona przeciwpożarowa, przeciwpowodziowa czy ratownictwo medyczne. Lubuski samorząd w małym stopniu wypełnia swoją ustawową misję.
Z całego zaplanowanego na ten rok budżetu, w kwocie 459 mln zł, na inwestycje przekazano tylko 169 mln zł. Z każdych 100 zł tylko 37 zł przeznaczane jest na cele wspólne. Wielkim skandalem jest fakt, że znajdują się pieniądze na wesołe wyjazdy na Kretę lub samolotowe podróże do Krakowa, w sytuacji, gdy wiele obiektów infrastrukturalnych potrzebuje pilnych prac remontowych. Na przykład w Skwierzynie mieszkańcy od dłuższego czasu nie mogą doczekać się remontu mostu drogowego na Warcie, który zagrożony jest katastrofą budowlaną. Nowa Prawica przywróci podstawowe funkcje samorządu. Gwarantujemy, że na inwestycje i bezpieczeństwo przeznaczać będziemy 80%  całego budżetu województwa.

W naszym województwie najważniejszą inwestycją obecnej dekady jest budowa kompleksu górniczo-energetycznego Gubin-Mosty-Brody. Jest to inwestycja o znaczeniu strategicznym dla całej Polski. Nie zgadzamy się z opinią byłego premiera Donalda Tuska, że decyzje o budowie kompleksu zapadną w dalszej przyszłości. Trzeba przypomnieć, że zespół elektrowni Pątnów-Adamów-Konin ma zostać wyłączony z eksploatacji do 2027r. Fizycznie ubędzie 2500 MW zainstalowanej mocy. Czas budowy kopalni i elektrowni o podobnej wielkości wynosi ok 10 lat. Obok olbrzymich zasobów leśnych, węgiel brunatny jest największym skarbem naszego regionu. Należy go racjonalnie i efektywnie zagospodarować. Decyzja o budowie musi zapaść w tej kadencji. Nowa Prawica zdecydowanie popiera budowę kompleksu energetycznego koło Gubina. Czas dyskusji o sensowności tej inwestycji już się skończył. Obowiązkiem samorządu jest wypracowanie takiego stanowiska, które będzie obligowało inwestora do minimalizacji skutków ubocznych dla mieszkańców i środowiska naturalnego powstających podczas eksploatacji węgla brunatnego.

Wielkim, niewykorzystanym gospodarczo obszarem jest pradolina Warty i Noteci. Główną przyczyną degradacji tego terenu jest brak długofalowej gospodarki wodnej. Trzeba podjąć realne działania przywracające funkcję gospodarczą Warty i Noteci. Regulacja stosunków wodnych spowoduje, że wzrośnie bezpieczeństwo przeciwpowodziowe. Na Warcie i Noteci powstanie możliwość przywrócenia żeglugi towarowej. Pradolina Warty i Noteci to obszar o potencjalnie najlepszych warunkach do hodowli zwierzęcej. Jeszcze w latach 70-tych ubiegłego wieku w każdym miasteczku była mleczarnia, a w każdej większej wiosce zlewnia mleka. Możemy stać się drugim Podlasiem, gdzie tak znakomicie rozwija się przemysł mleczarski. Doprowadzimy do rewitalizacji Warty i Noteci. I nie jest to puste hasło wyborcze, Nowa Prawica to rzeczywiście zrealizuje.

Realnie oceniamy wpływ środków Unii Europejskiej na rozwój województwa. Przypominamy,  że większa część dotacji unijnych pochodzi z pieniędzy polskich podatników. Polska do Brukseli wpłaci w tym roku 16 mld zł. Wpływ subwencji unijnych na rozwój województwa w skali makro jest niewielki i inny nie będzie. Dowodzą tego dane liczbowe. W okresie rozliczeniowym obejmującym lata 2007-2013, rzeczywiste średnioroczne wykorzystanie środków unijnych wyniosło 400 mln zł, co stanowiło zaledwie 1,15% wojewódzkiego produktu brutto, które liczy 35 mld zł. Żadne subwencje, dotacje i granty finansowe nie są w stanie zastąpić uczciwej i systematycznej pracy. Należy kierować się starym polskim przysłowiem, które mówi, że „mądrością i pracą narody się bogacą”. Wokół unijnych funduszy odbywa się hucpa propagandowa. Wynika ona z interesu grupowego biurokracji, która jest odpowiedzialna za dystrybucję środków unijnych. Uważamy, że środki unijne, którymi dysponuje województwo, powinny być przeznaczane tylko i wyłącznie na inwestycje i utrzymanie infrastruktury.   

Do niedzieli 16 listopada zostało tylko parę dni i jest to czas na podjęcie osobistej  decyzji wyborczej. Jeżeli władzę dalej miałyby sprawować te same formacje polityczne to pewnym jest, że nasz region ulegać będzie dalszej degradacji i marginalizacji. Dalej najliczniejszą grupę zawodową będą stanowiły nasze matki i żony, których głównym zajęciem pozostanie wymienianie pieluchomajtek niemieckim emerytom, a dla młodych Lubuszan jedynym realnym osiągnięciem będzie praca na zmywaku w Londynie lub Dublinie.

Funkcjonowanie samorządu wojewódzkiego musi ulec radykalnej zmianie i to może zapewnić tylko formacja wolnościowa. Głosując na kandydatów Nowej Prawicy dajemy szanse sobie i innym.

Mirosław Raiter

Autor jest kandydatem do Sejmiku Lubuskiego, lista 7, miejsce 1, okręg 1.

 

                                      

Discussion

No comments yet.

Post a Comment