//
czytasz właśnie...

Mirosław Raiter

Mirosław Raiter: Likwidacja podatku dochodowego

  • Likwidacja podatku dochodowego to powinno być podstawowe hasło wyborcze KNP na nadchodzące wybory parlamentarne. Każdy dorosły Polak ma bezpośrednio lub pośrednio do czynienia z podatkiem dochodowym od osób fizycznych PIT, a więc zagadnienia związane z rozliczeniami nie są obce ogółowi.

W swoim programie wyborczym powinniśmy iść dalej. Nie tylko likwidacja podatku PIT, ale również zniesienie podatku od osób prawnych CIT. Zamiast podatku PIT wprowadzony zostanie ryczałtowy podatek osobisty, a dla osób prawnych ryczałtowy podatek dochodowy naliczany procentowo od wartości aktywów.
Podatek osobisty powinien być: powszechny, prosty i niski.
Powszechność podatku. Charakter podatku to forma składki na państwo. Państwo w jednakowy sposób ma stosować prawo, chronić życie, mienie i zapewnić bezpieczeństwo zewnętrzne.
Obowiązkiem podatkowym objęci powinni być:
a) mężczyźni w przedziale wiekowym 18-67 lat (13 mln osób),
b) wszystkie pracujące i osiągające dochód kobiety (7 mln osób),
c) emeryci i renciści do 80 roku życia (8 mln osób),
d) wszyscy obcokrajowcy osiągający dochód w Polsce.
Liczbę osób objętych obowiązkiem podatkowym można oszacować na 28 mln.

Podatek prosty. Akt prawny wprowadzający podatek osobisty powinien być zrozumiały dla każdego umiejącego czytać i pisać. Nie powinno być w nim miejsca na jakiekolwiek interpretacje. Nie ma żadnych ulg, odpisów, remontów, ilości dzieci, zapomóg socjalnych itp. Jednocześnie zniesione zostaną wszystkie dotychczas obowiązujące ustawy podatkowe (talmudyczny system podatkowy – G. Braun).
Podatek niski. To taki podatek, w którym 90% osób objętych obowiązkiem zapłaci go bez jakichkolwiek problemów (zapłacić i zapomnieć). W roku 2014 wpływy z podatku PIT wyniosły 43 mld zł (15,2 % całości wpływów do budżetu). Na rok 2015 planowane wpływy wynieść mają 44,4 mld zł, co oznacza, że każdy podatnik jest średnio obciążony kwotą 132 zł/miesiąc. Przy prostocie proponowanego rozwiązania i dążeniu do obniżenia podatków, kwota 100 zł miesięcznie jest jak najbardziej właściwą. W kieszeni Polaków zostanie 10,8 mld zł. Za ściągalność podatków powinny być odpowiedzialne samorządy, które już teraz dysponują bazą osobową i lepiej orientują się w społeczności lokalnej. Podatek osobisty nie ulegałby przedawnieniu. Prolongata zapłaty dotyczyć może tylko osób uczących się i nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia. Absolwenci byliby zobowiązani do spłaty zaległych podatków do 30 roku życia.
Korzyści z likwidacji dotychczasowego podatku dochodowego i wprowadzenie podatku ryczałtowego:
a) zmniejszenie biurokracji państwowej do kosztów związanych z jej funkcjonowaniem,
b) zmniejszenie kosztów ogólnych w firmach,
c) likwidacja represyjnego prawa prześladującego podatników,
d) koło zamachowe gospodarki wynikające z wolności gospodarczej – nie ma prostszego prawa podatkowego.
Ryczałtowy podatek od osób prawnych powinien być: powszechny, prostyw naliczaniu i niski. Podatek powszechny. Aktualny system podatkowy jest tak skonstruowany, że wiele firm nie płaci żadnego podatku dochodowego. Skoro firmy o osobowości prawnej funkcjonują na terenie Rzeczpospolitej i korzystają z ochrony Państwa, powinny być również w sposób powszechny objęte obowiązkiem podatkowym. Podatek powinien być płacony od potencjału, a nie od osiąganych korzyści. Miernikiem potencjału firm jest wartość aktywów (nie kapitał własny). Obowiązkiem podatkowym byłyby objęte wszystkie firmy o statusie osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą. Niestety nie uda się uniknąć odstępstw od powszechności – firmy działające na zasadzie non profit (spółdzielnie mieszkaniowe, fundacje użyteczności publicznej?) musiałyby być z obowiązku zwolnione. Na pewno likwidacji powinny ulec specjalne strefy ekonomiczne, które stanowią konkurencję fiskalną dla normalnie funkcjonujących firm. Podatek prosty w naliczaniu. Ponieważ wszystkie firmy muszą prowadzić tzw. pełną księgowość, na bieżąco znają stan swoich aktywów. Podatek byłby naliczany procentowo od bieżącej wielkości aktywów i płacony w okresach miesięcznych. Uwaga! Firma wykazująca stratę też płaci podatek. Generalnie, państwo przestaje interesować się wielkością osiąganych zysków. Tym powinni być zainteresowani tylko akcjonariusze. Podatek niski. Osoby prawne w roku 2014 zapłaciły 23,3 mld zł podatku CIT (8,2 % wpływów budżetowych). W roku bieżącym planowane dochody z tytułu CIT mają wynieść 24,5 mld zł. Profesor Jerzy Żyżyński szacuje, że z Polski-stosując inżynierię księgową- wytransferowuje się rocznie od 70 do 100 mld zł czystego zysku. Przy obłożeniu tej kwoty 10% podatkiem, do budżetu powinno wpływać co najmniej 7 mld zł.

Analizując dane finansowe za rok 2013, stu największych firm w Polsce (wszystkie mają osobowość prawną) opublikowane przez dziennik „Rzeczpospolita” wnioskować można, że odpowiednią wielkością podatku jest 1%. Ze stu firm, 67 opublikowało pełne dane o aktywach i zysku netto. Łączna wielkość aktywów wyniosła 844 mld zł, a zapłacony podatek dochodowy wyniósł 7 mld zł. Przy podatku 1% wpływy powinny wynieść 8,44 mld zł, oznaczałoby to wzrost o 20,5%. Ale jest to mylące, np. KGHM zapłaciłby podatek mniejszy o 48%. Po prostu firmy wykazujące straty albo bardzo małe zyski, zostałyby zmuszone do płacenia podatku. Można założyć, że zwiększone wpływy do budżetu wyniosłyby co najmniej 7 mld zł. Przed podatkiem ryczałtowym od aktywów nie byłoby ucieczki.

Korzyści z prowadzenia ryczałtowego podatku od aktywów z jednoczesną likwidacją podatku CIT:
a) racjonalizacja wydatków, firmom przestałoby się opłacać sztuczne generowanie kosztów,
b) dla firm w małym stopniu stosujących narzędzia inżynierii finansowej zdecydowane zmniejszenie podatku (dotyczy to zwłaszcza spółek z udziałem Skarbu Państwa),
c) korzyść dla akcjonariuszy, zysk stałby się głównym miernikiem wartości firmy (zły zarząd
do dymisji),
d) obniżka kosztów ogólnych (nie potrzeba firm doradczych jak unikać podatków),
e) zniesienie przywilejów fiskalnych (likwidacja specjalnych stref ekonomicznych) przywróci równe warunki konkurencji gospodarczej.

Mirosław Raiter

Discussion

No comments yet.

Post a Comment