//
czytasz właśnie...

Gorzów Wielkopolski

Marek Kuczyński: Manifest życia

Każdy człowiek dobrej woli troszczy się o poszanowanie daru, jakim jest Życie. Poszanowanie Życia wynika nie tyle z indywidualnego światopoglądu, co raczej z przynależności cywilizacyjnej. Cywilizacja Życia wynika z prawa naturalnego i powinna być kierunkiem rozwoju filozofii, technologii, prawodawstwa, edukacji a przede wszystkim etyki dla społeczeństw żyjących w trzecim tysiącleciu.

* * * * * * * * * *

Człowiek prawdziwie cywilizowany:

1. Opowiada się za pokojowym rozwiązaniem wszelkich kwestii spornych między społeczeństwami;

2.  Chroni swoje życie poprzez dbanie o zdrowie, unikanie nałogów oraz zagrożeń dla życia, a także opiekuje się potrzebującymi pomocy;

3. Chroni swoje życie i innych poprzez bezpieczne użytkowanie dróg i pojazdów;

4. Opowiada się za prawną ochroną wszystkich istot ludzkich, od poczęcia do naturalnej śmierci, a także za prawną ochroną środowiska naturalnego i jego mieszkańców;

5. Nie naraża na zagładę innych istot poprzez niszczenie ich naturalnego środowiska, czy to zanieczyszczeniem w imię rozwoju przemysłu, czy też ogniem w imię fałszywie pojętego rolnictwa, a kroki czynione w imię rozwoju tych obszarów podejmuje z pełną starannością, by istoty reprezentujące wszelkie gatunki mogły ze sobą egzystować;

6. Nie zabija ani nie kaleczy dla rozrywki innych istot, a przewidziane prawem naturalnym użytkowanie zasobów przyrody, w tym zasobów fauny, odbywa się w sposób humanitarny i w każdym przypadku uzasadniony;  

7. Stawia godność życia każdego człowieka ponad jego pracę – każdy pracuje po to, by godnie żyć, a nie żyje po to, by pracować ponad siły, nie mając sposobności do pełnego realizowania się jako człowiek. Dotyczy to w dużej mierze pracodawców, którzy winni dbać o właściwe proporcje pomiędzy pracą wykonywaną przez ludzi i ich udziałem w dobrodziejstwach z niej płynących;

8. Odcina się od relatywizowania wartości życia ludzkiego czy to z przyczyn społecznych, czy też losowych; czy to w aspekcie edukacyjnym, czy prawnym. Prawo do życia każdego, od poczęcia do naturalnej śmierci, jest prawem zasadniczym i nie może stanowić kwestii dokonywania wyboru przez inne osoby. 

Manifest Życia nie jest apelem światopoglądowym, wyznaniowym czy politycznym. Jest to deklaracja przynależności do Cywilizacji, która nie zna takich podziałów, a za najwłaściwsze rozwiązanie uważa prawny, filozoficzny, edukacyjny i etyczny szacunek dla wszystkiego, co istnieje.

Marek Kuczyński

Discussion

No comments yet.

Post a Comment