//
czytasz właśnie...

Afera budowlana

Gothan Wielkopolski (23)

- Rozdział uzasadnienie pt. „Zieleń – kwalifikacja” od s. 195 do s. 202 – kliknij i czytaj. Dokończenie tego rozdziału – kliknij i czytaj, 203 – 208.

 

- Rozdział „Łapówka i nieprawidłowości na Zakanalu –  kwalifikacja” (s.208):

Mając na uwadze poczynione ustalenia faktyczne sąd uznał, że Ryszard Suszek w zakresie zarzutu XVIII i Janusz Kołosiewicz w zakresie zarzutu XXI wyczerpali swoim zachowaniem znamiona przestępstwa z art.228§1 i 5 kk.

Obaj pełnili funkcję publíczną czego mieli świadomość z racji wykształcenia, doświadczenia życiowego i zawodowego, a także wobec treści podpisanych w tym zakresie przez nich umów. W dacie działania oskarżonych, a więc do 31.08.2000 r. pojęcie funkcji publicznej nie było legalnie zdefiniowane, co nastąpiło dopiero od roku 2003. Tym nie mniej art.228 §1 kk posługiwał się tym pojęciem i w związku z tym orzecznictwo sądowe definiowało jego zakres, który de facto był bardzo zbliżony, jeśli nie tożsamy z tym obowiązującym w myśl art.115 §19 kk, który to przepis nadal nie jest do końca jednoznaczny, a co podkreśla się w literaturze. Jest poza wszelkim sporem, że było i jest to pojęcie szersze niż pojęcie „funkcjonariusz publiczny”. Pod to pojęcie kwalifikowano min. nauczyciela akademickiego wykonującego obowiązki wynikające z art.99 ustawy o szkolnictwie wyższym, osobę dokonującą z upoważnienia przewoźnika, na podstawie art. 33a ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (Dz. U. 2000 r. Nr 50, poz. 601 ze zm), kontroli dokumentów przewozu osób lub bagażu w środkach komunikacji publicznej należących do tego przewoźnika, utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego ze środków publicznych, w ramach prowadzonej gospodarki komunalnej w formie spółki prawa handlowego, prezesa spółdzielni mieszkaniowe w zakresie w jakim jego czynności wiązały się z dysponowaniem środkami publicznymi, ordynatora w publicznym zoz w zakresie wykonywania świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Wyraźnie więc łączono z pełnieniem funkcji publicznej zajmowanie takiego stanowiska, z którym wiązało się dysponowanie środkami publicznymi. Interesujący w tym zakresie jest orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Łodzi w sprawie II Aka 252/00 : Wprawdzie art. 115 § 13 pkt 6 nadał status funkcjonariuszy publicznych także osobom ząjmijącym kierownicze stanowiska w innej instytucji państwowej”, to jednak po odrzuceniu przez obecnie obowiązujący kodeks pojęcia „instytucji państwowej” zawartej dotychczas w art. 120 § 12 d. kk, za instytucję taką należy obecnie uznać jednostkę organizacyjną, której funkcje społeczne można przyrównać do funkcji organów administracji rządowej, organu państwowego lub samorządowego. Sąd I instancji trafnie podaje więc za Z. Kallausem przykład Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jako instytucji państwowej w rozumieniu …

ciąg dalszy powyższego rozdziału ze stron 209 – 213 – kliknij i czytaj.

- Rozdział „Łapówka na drodze 22 i niewykonanie robót przez „Asbud” kwalifikacja”, 213 – 216, kliknij i czytaj.

Discussion

No comments yet.

Post a Comment