//
czytasz właśnie...

Afera budowlana

Gothan Wielkopolski (5)

Przewietrzyć Gorzów Wielkopolski

Przewietrzyć Gorzów Wielkopolski

Współczesna opowieść o Gorzowie w odcinkach.

Sygn. akt II K 54/08 (ciąg dalszy)

„„PBI” sp. z o.o. – stan faktyczny
Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne „PBI” sp. z o.o. powstało na skutek prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego w trybie przepisów Ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. Aktem notarialnym z dnia 4 lipca 1991 r. spółkę tę zawiązali Ireneusz Suszko, Henryk Dolecki, Florian Kujanek i Zygmunt Małyszko, na nieograniczony czas działalności. W dniu 11 lipca 1991 r. wpisana została do Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze. Kapitał zakładowy spółki ustalono na 100000000 starych złotych i dzielił się on na 100 udziałów, z czego Zygmunt Małyszko objął 52 udziały, a pozostali wspólnicy po 16. Na pierwszy rok obrachunkowy powołany został zarząd w osobach Zygmunta Małyszko oraz Henryka Doleckiego. Zakres działalności spółki w okresie jej trwania był wielokrotnie zmieniany.

Zgromadzenie wspólników PBI sp. z o.o. w dniu 22 listopada 1991 r. podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki do kwoty 200000000 starych złotych przez ustanowienie 100 nowych udziałów w dotychczasowej wysokości po 1 mln złotych, wskazując, iż udziały te obejmą dotychczasowi wspólnicy: Zygmunt Małyszko 68 udziałów, Henryk Dolecki 26, a Florian Kujanek 6 udziałów. Postanowieniem z dnia 19 czerwca 1992 r. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze wykreślił z księgi rejestrowej spółki dotychczasowy wpis dotyczący reprezentowania spółki i wpisał, iż do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu lub też jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. Aktem notarialnym z dnia 27 lutego 1997 r. zgromadzenie wspólników ustaliło, że spółkę będzie reprezentował samodzielnie Zygmunt Małyszko, natomiast Henryk Dolecki łącznie z drugim członkiem zarządu bądź łącznie z prokurentem.

W dniu 17 maja 2000 uchwałą zgromadzenia wspólników odwołany został dotychczasowy zarząd i powołano na te stanowiska Zygmunta Małyszko i Waldemara Kałużnego. W ślad za wskazaną uchwałą w dniu 18 maja 2000 r. zarząd spółki PBI w składzie Zygmunt Małyszko i Waldemar Kałużny, ustalił iż Zygmunt Małyszko będzie pełnił funkcję prezesa zarządu PBI sp. z o.o. i będzie ją reprezentował samodzielnie. Od dnia 21 sierpnia 2000 r. do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki wymagane było współdziałanie dwóch członków zarządu albo też jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. Zygmunt Małyszko miał prawo reprezentować spółkę samodzielnie. Nadto powołano radę nadzorczą. Uchwałą z dnia 29 czerwca 2001 r. na kolejną kadencję w skład zarządu powołano, oprócz w/w osób także ponownie Henryka Doleckiego.

Na dzień 31 grudnia 2001 r. zobowiązania PBI sp. z o.o. wobec 465 wierzycieli wynosiły ogółem 14099813,36 zł, stąd też na skutek wniosków składanych przez wierzycieli firmy, a także wniosku złożonego w dniu 18 stycznia 2002 r. przez samą spółkę Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. w V Wydziale Gospodarczym ogłosił w dniu 31 stycznia 2002 r. upadłość PBI sp. z o.o. […]

Zygmunt Małyszko w toku postępowania przygotowawczego odnośnie firmy PBI sp. z o.o. opisał sposób jej powstania i restrukturyzacji. Podnosił, iż pełnił w w/w spółce funkcję prezesa zarządu, który początkowo był dwuosobowy, a później trzyosobowy. Wyjaśnił, iż miał prawo dysponować środkami spółki w sposób jaki uważał za właściwy, a dotyczyło to przypadków: zapłaty za usługi transportowe oraz kopiowanie dokumentów przez firmy należące do członków jego rodziny. Podał również, że był upoważniony uchwałą zgromadzenia wspólników do przenoszenia maszyn i urządzeń PBI w dowolny sposób. Oświadczył, iż nie odpowiadał za prawidłowość sporządzonych dokumentów księgowo-rachunkowych oraz za ich zasadność zaliczenia do poszczególnych kosztów za rok 2001, gdyż to zgromadzenie wspólników zarządu miało prawo i obowiązek sprawdzenia, zweryfikowania i zatwierdzenia bilansu za rok obrachunkowy.

Przed Sądem natomiast wyjaśnił, iż nie był prezesem zarządu spółki PBI w okresie objętym aktem oskarżenia. Podniósł, że był członkiem trzyosobowego zarządu, a wszędzie tam gdzie jest nazwa „prezes” w odniesieniu do jego osoby oraz tam gdzie wskazuje się o dwuosobowym zarządzie, jest to niezgodne z prawdą. Wynika to – jak przyznał – z rejestru handlowego KRS oraz z umowy Spółki PBI. Nie miał jednoosobowej odpowiedzialności za działalność spółki PBI, odpowiadał solidarnie z całym zarządem jako jego członek, zgodnie z postanowieniem kodeksu handlowego. Przyznał, iż zarząd PBI nie sporządził sprawozdania finansowego za rok 2001 i tym samym nie mógł go podpisać. Kwestionował powoływane w akcie oskarżenia oraz opiniach biegłych sprawozdanie finansowe za rok 2001 sporządzone przez Zarząd PBI.

Nadto wyjaśnił, iż sprzedał kilka jednostek sprzętu i transportu, działając jako jeden z członków zarządu. Przy tym wskazywał, iż zarząd PBI posiadał zgodę zgromadzenia wspólników do tej czynności, co znajduje się w protokołach tego zgromadzenia. Sprzedaż maszyn dokonywała się na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników, najprawdopodobniej z kwietnia 2001 roku. Odnosząc się do opinii biegłych jakoby zarząd nie posiadał zgody rady nadzorczej, uznał je nierzetelne i wskazał, iż w/w nie zweryfikował, czy w ogóle w firmie istniała Rada Nadzorcza, która – jak twierdzi – nie była powołana.”

W następnym odcinku: Zawyżanie stawek na TS przez Korskiego – stan faktyczny.

Discussion

No comments yet.

Post a Comment